C实验报告[4]

实验内容及要求:使用数组构造类型编写一个矩阵转置运算的程序和一个排序程序。掌握一维和二维数组的使用技巧。

 1. 编写一个程序判定用户输入的一串字符是否为“回文”,所谓回文就是这串字符正读反读都一样。例、“aba”,“bhuuhb”是回文。
 2. 设数组a的定义如下:int a[20]={2,4,6,8,10,12,14,16}; 已存入数组中的数据值已经按由小到大存放,现从键盘输入一个数据,把它插入到数组中,要求插入新数据以后,数组中值的序仍然保持不变,即升序。请编写一个程序实现上述功能。
 3. 写一个3*5矩阵的转置程序,输出其原矩阵的值和转置以后的结果。

要求:请同学把预备知识、步骤、程序框图、调试好的程序及存在的问题写在下面(不够可以附页)。

1.c

#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
 char s[64];
 int i, j;

 scanf("%s", s);

 j = strlen(s) - 1;
 for (i = 0; i < j && s[i] == s[j]; i++, j--);

 puts(i >= j? "Yes": "No");

 return EXIT_SUCCESS;
}

2.c

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
 int a[20] = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16};
 int len = 8;
 int n;
 int i;

 scanf("%d", &n);
 for (i = len; i && n < a[i-1]; i--) {
  a[i] = a[i-1];
 }
 a[i] = n;

 for (i = 0; i <= len; i++) {
  printf("%d\n", a[i]);
 }

 return EXIT_SUCCESS;
}

3.c

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#define SIZE 5

typedef int Matrix[SIZE][SIZE];

Matrix m;

void input(int r, int c) {
 int x, y;

 for (y = 0; y < r; y++) {
  for (x = 0; x < c; x++) {
   scanf("%d", &m[y][x]);
  }
 }
}

void display(int r, int c) {
 int x, y;

 for (y = 0; y < r; y++) {
  for (x = 0; x < c; x++) {
   printf("%d ", m[y][x]);
  }
  putchar('\n');
 }
}

void turn() {
 int x, y;

 for (y = 0; y < SIZE; y++) {
  for (x = 0; x < y; x++) {
   int tmp = m[y][x];
   m[y][x] = m[x][y];
   m[x][y] = tmp;
  }
 } 
}

int main(void) {
 input(3, 5);
 display(3, 5);
 turn();
 display(5, 3);

 return EXIT_SUCCESS;
}
redraiment迁移《C实验报告[4]》